Báo cáo thực hiện công tác thi đua-khen thưởng

Chủ nhật - 26/03/2017 11:13
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH NGỌC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 02/BC/TĐKT-THTN          Thạch Ngọc, ngày 09 tháng 3  năm 2017
BÁO CÁO
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng
          Thực hiện Kế hoạch số 30/KH- UBND huyện ngày  23 tháng 2 năm 2017 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Trường Tiểu học Thạch Ngọc xin báo cáo một số kết quả đạt được từ phong trào thi đua khen thưởng năm học 2015-2016; 2016-2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khái quát chung
Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
- Đặc điểm: Trường đóng ở trung tâm xã nên thuận tiện cho việc đi học của học sinh;
Quá trình thành lập:  Trường được tách từ trường cấp 1, 2 Thạch Ngọc thành trường Tiểu học Thạch Ngọc từ năm 1990
2. Thuận lợi, khó khăn
          2.1. Thuận lợi
- Ngành học Tiểu học ngày càng nhận được sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội;
          - Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, hăng say nhiệt tình trong công tác, luôn có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
          - Phòng GD chỉ đạo sâu sát, cụ thể nên trường chủ động trong việc chỉ đạo các hoạt động dạy và học;
          - Hội phụ huynh học sinh tin tưởng vào việc dạy và học của nhà trường và cùng đồng hành với nhà trường trong công tác phối hợp cùng giáo dục học sinh.
          2.2. Khó khăn
           Là xã nghèo nên việc đầu tư kinh phí cho giáo dục có nhiều hạn chế, vị trí trường đóng thấp trũng nên thường xuyên bị mưa lũ ngập sâu, CSVC thiếu thốn so với yêu cầu của ngành giáo dục hiện nay. Nhận thức của một số CMHS chưa tốt nên nhiều gia đình còn khoán trắng cho nhà trường về đào tạo còn thiếu sự phối hợp. Một số giáo viên, nhân viên ở xa trường (trên 15 km), một số giáo viên tuổi đã nhiều nên sức khỏe có phần hạn chế, một số giáo viên tuổi nghề ít nên kinh nghiệm còn thiếu…
          II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Trong năm học này nhà trường, hội đồng thi đua – khen thưởng đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường cụ thể:
- Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đầu năm học 2015-2016;  2016 - 2017 nhà trường thực hiện căn cứ, phổ biến các văn bản hướng dẫn của cấp trên đó là: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục; quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND huyện Thạch Hà về việc ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng Thi đua –Khen thưởng; quy chế Thi đua – Khen thưởng của trường Tiểu học Thạch Ngọc.
- Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền, giáo dục trong giáo viên và học sinh. Đầu năm tổ chức Hội nghị công chức thông qua quy chế thi đua khen thưởng, giáo viên đăng kí thi đua các cấp, làm hồ sơ nộp cấp trên đúng hạn định. Hàng tháng trong các buổi họp thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp của nhà nước như tuyên truyền ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Luật bình đẳng giới, gia đình “5 không, 3 sạch”; chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính. Triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND huyện Thạch Hà về việc ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng Thi đua –Khen thưởng. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chữ thập đỏ Việt Nam 23/11. Tuyên truyền Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thập lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2…. Nghị định chính phủ về đánh giá công chức và tổ chức đánh giá công chức tại đơn vị.
- Công tác kiểm tra, giám sát luôn được triển khai có hiệu quả. Trong năm học hội đồng thi đua, khen trưởng nhà trường đều lên kế hoạch và tổ chức đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước dưới các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các lớp và có thông báo, kết luận kiểm tra trong các cuộc họp hội đồng, sinh hoạt lớp, giờ chào cờ.
Hàng tuần trong các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Tổng phụ trách Đội sơ kết thi đua hàng tuần cho học sinh, khen thưởng kịp thời và có tác dụng thiết thực động viên phong trào dạy và học từ đó nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục như khen thưởng học sinh đạt kết  quả  trong các kỳ  thi cấp trường, cấp huyện. Ngoài ra hàng tuần trong các tiết sinh hoạt lớp còn có khen thưởng học sinh đạt thành tích cao. Kết quả là cuối năm học 2015-2016 đã bình xét và tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh; học kỳ I đã gửi thư khen cho 67 em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và 17 em đạt giải cao trong cuộc thi HKPĐ cấp trường và cấp cụm.
- Trường cũng đã tham gia xây dựng tiêu chí thi đua và làm hồ sơ đăng ký kịp thời. Tuyên truyền đến CB-GV-CNV ý  nghĩa của thi đua và đăng kí thi đua. Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phối hợp với CĐCS tổ chức triển khai thực hiện,  kết quả 100% GV trường đều đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể :
+ Không vi phạm TTATGT, không vi phạm cuộc vận động hai không.
+ Không vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ Nâng cáo chất lượng giảng dạy...
2. Tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua
- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với công đoàn, các đoàn thể tổ chức chuyên môn trong nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng tới tất cả cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Thành lập, kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Công tác thi đua khen thưởng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cá nhân đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng, chất lượng học sinh và các đoàn thể, tổ khối chuyên môn. Để thực hiện có hiệu quả nhà trường đã tăng cường tư vấn giúp đỡ, kiểm tra giám sát thường xuyên.
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp. Triển khai tích cực các phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động; các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục hưởng ửng tích cực và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các Bộ, Ngành giáo dục phát động. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở; chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của Nhà trường.
Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, duy trì sự ổn định chính trị nội bộ. Công chức, viên chức và người lao động không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; có thái độ cương quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thiếu trách nhiệm đối với sự ổn định và phát triển Nhà trường; nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong sinh hoạt, công tác và ý thức chấp hành pháp luật.
2.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong nhà trường;
Hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng; Ký cam kết thi đua giữa BGH nhà trường với BCH công đoàn; ký giao ước thi đua giữa giáo viên với nhà trường; Bản đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân. Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập “Hội đồng Thi đua- Khen thưởng”. Các văn bản về Thi đua được triển khai đến các tổ chuyên môn, tổ Công đoàn và từng cá nhân trong đơn vị. Kế hoạch thực hiện các phong trào Thi đua trong nhà trường được lồng ghép với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức 4 đợt thi đua ngắn hạn, có sự theo dõi kiểm tra, tổng kết, sơ kết đánh giá từng đợt thi đua, biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình để nhân ra diện rộng, làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm học. Việc đăng ký, theo dõi, phúc tra xét duyệt thi đua được tổ chức nghiêm túc, nền nếp và chặt chẽ, hạn chế được sự tuỳ tiện, cảm tính trong công tác thi đua.
2.3. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động
          Các phong trào thi đua mũi nhọn được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi được đông đảo giáo viên, học sinh tham gia như: “Hội thi giáo viên dạy giỏi”; Thi làm đồ dùng đồ dùng dạy học, trang trí lớp học thân thiện…; tổ chức các cuộc thi cho học sinh như giải Toán trên các tạp chí, Toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng, tuổi thơ khám phá… lấy kết quả đạt được của học sinh làm tiêu chí thi đua cho giáo viên phụ trách và giáo viên chủ nhiệm.
          Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”: Nhà trường luôn tích cực tham mưu với UBND xã xây dựng mới, cải tạo các hạng mục CSVC xuống cấp để trường luôn xanh, sạch, đẹp, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho đổi mới Phương pháp dạy học, khơi nguồn cảm hứng, phát huy ý tưởng sáng tạo của giáo viên, học sinh để thực sự trường học là nơi “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.
          Việc chỉ đạo công tác thi đua của nhà trường luôn đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ. Kết hợp các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng nếp sống văn minh”, nữ “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” và chỉ thị 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tất cả các hoạt động trên đã thường xuyên hâm nóng bầu không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị trường học là những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm đã khơi dậy và động viên được tinh thần thi đua yêu nước, tính chủ động sáng tạo, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, củng cố khối đoàn kết nội bộ, là công cụ để đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, yếu kém ở một số cá nhân trong đơn vị.
          Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học của địa phương vận động các tổ chức, cá nhân từ thiện gây quỹ để  hỗ trợ cho học sinh nghèo, học giỏi, học sinh diện chính sách, mồ côi, khuyết tật, xây dựng các công trình góp phần làm đẹp cho cảnh quan sư phạm nhà trường. Góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện chính sách công bằng trong giáo dục.
          2.4. Tổ chức hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng
          Hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng dần đi vào nề nếp, có hiệu quả. Thành viên Hội đồng có 7 người, được phân công trách nhiệm ngay từ đầu năm học. Hội đồng họp bàn kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, đưa ra các chỉ tiêu bình xét thi đua; xây dựng kế hoạch để đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành giáo dục; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua;
          Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ, quy định mức chi thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích trong học tập và giảng dạy.
          Kết thúc năm học và từng học kì, tổ chức họp Hội đồng nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiêm trong phong trào thi đua; bình xét các danh hiệu thi đua cho giáo viên và học sinh, có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi; các điển hình tiên tiến trong học tập thời gian tới.
          2.5. Kết quả đạt được từ phong trào thi đua
Về việc thực hiện cuộc vận động  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:
Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển theo chiều sâu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động dạy học và giáo dục cũng như trong cuộc sống.
Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai kịp thời tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
100 % cán bộ, viên chức có kế hoạch và đăng kí việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay thừ đầu năm học.
Nhiều cá nhân, tập thể lớp có mô hình vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh.
Về việc thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo:
Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp tới tất cả cán bộ viên chức. Cán bộ viên chức là đảng viên thực hiện nghiêm túc một số điều đảng viên không được làm trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong học kỳ 1 năm học 2015-2016, 2016-2017, không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.
Việc tự học và nghiên cứu khoa học được cán bộ giáo viên thực hiện thường xuyên. Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm trong đó có 8 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học của ngành công nhận và tiếp tục đưa vào áp dụng trong các hoạt động dạy học và giáo dục. Nhiều nội dung đổi mới phương pháp dạy học được giáo viên thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Tiêu biểu cho phong trào về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là cô giáo Bùi Thị Thúy Hạnh, Thái Thị Phúc, Lê Thị Nga đạt giải hội thi GV giỏi huyện, cô giáo Bùi Thị Hường trong công tác vận dụng đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ; về công tác chủ nhiệm lớp: cô giáo Phạm Thị Nga, Bùi Thị Cường; về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiêu biểu như cô Bùi Thị Hường (12 HS giỏi môn Anh văn cấp huyện), thầy giáo Hoàng Trọng Ngọc (2 HS đạt giải Tin học trẻ huyện - 1 giải Nhì) cô Bùi Thị Cường 4 lượt HS được tạp chí Toán tuổi thơ đăng bài, cấp huyện; về tập thể tiêu biểu như Tổ 4,5.
- Công tác đúc rút SKKN, STKT, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.
Năm học 2015-2016 trường có 7 SKKN đạt cấp huyện, 1 SKKN cấp tỉnh. Năm học 2016-2017 có 3 SKKN nộp thi ở phòng trong đợt 1 trong đó có 1 SKKN được HĐKH phòng chấm và được tham gia thi cấp tỉnh, Các sáng kiến kinh nghiệm đều mang tính thực tiễn cao áp dụng vào công tác giảng dạy, giáo dục kĩ năng sống đặc biệt có SKKN của thầy giáo Trần Trọng Tú hữu ích trong việc góp phần xây dựng trường học Xanh, sạch, đẹp, an toàn được đồng nghiệp đánh giá cao và áp dụng cho tất cả các trường học.
Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 7 trường Tiểu học Thạch Ngọc có sản phẩm đạt giải Nhất huyện, giải 3 cấp tỉnh và được cử đi thi cấp Quốc gia.
Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt “Hai tốt):
- Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi: Đầu năm nhà trường cho các khối lớp phân loại trình độ học sinh theo luồng, năng khiếu sở trường và phối hợp bồi dưỡng trong các tiết học trên lớp, sinh hoạt câu lạc bộ ngay từ đầu năm học mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: Đội tuyển thi TA qua mạng cấp huyện có 12 em đạt giải trong đó: Giải Nhì: 1; giải Ba: 5; giải KK: 6 (Trong phong trào này các lớp có thành tích tốt như các lớp 3B, 4A, 5B). Đội tuyển thi Toán qua mạng cấp huyện có 14 em đạt giải, trong đó: Giải Nhất: 1 (Lớp 2B), giải Nhì: 4, Giải Ba: 3, Giải KK: 6, Đội tuyển tham dư GLTTKP cấp huyện có 16 em đạt giải trong đó: Giải Nhất: 3, Giải Nhì: 5, Giải Ba: 8 (Trong phong trào này các lớp có thành tích tốt như các lớp 4A, 5B), có 9 lượt học sinh được đăng bài trên tạp chí Toán TT1 (Tập thể lớp 4B: 3 lượt; lớp 4A: 1 lượt; 3A: 2 lượt; lớp 1A, 1B: 1 lượt; lớp 5B: 1 lượt); 2 học sinh đạt giải Tin học trẻ cấp huyện trong đó có 1 giải Nhì. Trong phong trào này các lớp có thành tích tốt như các lớp 3B, 4A, 5B.
- Về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
- Làm tốt công tác tham mưu với Hội phụ huynh, địa phương bổ sung mua sắm TBDH: máy vi tính, đài, phôn để dạy tiếng Anh, nâng cấp mạng.
          - Thường xuyên trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vườn cây thuốc nam, vườn cây ăn quả... Quy hoạch lại khu thể dục thể thao, cải tạo khuôn viên. Cụ thể là: Trồng được 8 cây bóng mát loại chu vi 80 cm trở lên, nâng cấp hệ thống bồn hoa cây cảnh, nâng cấp sân bóng đá đúng TC sân bóng đá mi ni đảm bảo an toàn và điều kiện kĩ thuật cho học sinh tập luyện và thi đấu.
          Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hàng ngày, đảm bảo trường lớp luôn luôn sạch sẽ, thoáng mát.
          Trang trí các loại biểu bảng trong, ngoài lớp và sân trường với nội dung mang tính giáo dục cao.
          Làm được hệ thống “Móc khóa” cửa ở phía hành lang đảm bảo độ thoáng, độ mát, độ an toàn cho học sinh đi lại trước hành lang cửa.
          - Trong các môn học, giáo dục học sinh ý thức tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.
          - Phát huy mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh. Phong cách nhà giáo được các thầy cô giáo thể hiện hết sức mẫu mực, gần gũi, thực sự là người mẹ thứ hai của học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
          Bổ sung được trên 1000 cuốn sách vào thư viện, nội dung sách đa dạng và phong phú phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.
          * Kết quả: Trong năm học không có tình trạng học sinh bị tai nạn khi học tập, sinh hoạt tại trường.
          - Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; làm tốt công tác tham mưu với nhà trường để tổ nữ công tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/10, 8/3.
- Các hoạt động khác.
Nhà trường đã kết hợp với Công đoàn thắp hương tưởng niệm đài tưởng niệm của xã nhân ngày 27/7 và quyên góp giúp đỡ 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công tác xã hội, công tác từ thiện luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, viên chức nhà trường.
Cuộc vận động và kêu gọi cán bộ giáo viên, nhân viên, các tổ chức cá nhân và HS quyên góp ủng hộ các HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai một cách có hiệu quả, với sự tham gia của 100% đoàn viên CĐ góp vào hộp quỹ từ thiện với số tiền quyên góp được hơn 5 triệu đồng. Cuộc vận động đã thực sự khơi dậy trong tập thể sư phạm nhà trường tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
 Hưởng ứng chủ trương xây dựng quỹ Mái ấm Công đoàn  đơn vị đã vận động CBGV, NV tham gia với mức đóng góp 1 ngày lương.
Công đoàn đã tổ chức đi thăm hỏi thân nhân các đoàn viên Công đoàn trong toàn trường kịp thời, đầy đủ.
Nhà trường tổ chức phát động CBGV, NV và học sinh chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Ngọc bằng những việc làm thiết thực: BDHSG, PĐHSY, làm đẹp cảnh quan sư phạm nhà trường, Ủng đường điện thắp sáng, biểu bảng trang trí tại hội quán cho cho thôn Mộc Hải; làm vệ sinh phong quang đường làng ngõ xóm; hoàn thiện chất lượng, hồ sơ các tiêu chí về trường học và Giáo dục.
Đầu năm học 2015-2016 sau khi nhân dân xã Thạch Ngọc đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh “Đền Ông” Liên Đội trường Tiểu học Thạch Ngọc đã đảm nhệm công vệc chăm sóc. Cụ thể là đúng lịch hàng tuần (Thứ năm) các nhóm Đội viên đến quyét dọn khuôn viên của Đền, đây là việc làm đầy ý nghĩa được các em học sinh tích cực tham gia và được nhân dân biểu dương tán thưởng. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng cho học sinh, giáo dục lồng ghép kỹ năng sống.
3. Quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
- Việc ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bám sát theo quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND huyện Thạch Hà về việc ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng Thi đua –Khen thưởng; quy chế Thi đua – Khen thưởng của trường Tiểu học Thạch Ngọc và thực tiễn tại đơn vị.
- Công tác tổng kết, sơ kết, bình xét thi đua tại đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tiêu chí đánh giá chính xác, khoa học, tổ chức bình xét trung thực, khách quan, công khai, đúng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo đúng thủ tục hồ sơ, bình xét theo một quy trình chặt chẽ từ dưới lên trên, đánh giá đúng thành tích của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
Công tác bình bầu, xét, công nhận và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới tích cực, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, thể hiện: Quy trình xét duyệt cụ thể, khoa học, thống nhất trong toàn trường, được tiến hành xét duyệt từ cấp tổ đến nhà trường và công khai niêm yết trước khi ra quyết định, bám sát với các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa chi tiết. Do có nhiều biện pháp khuyến khích, động viên, hỗ trợ đồng bộ, không khí thi đua trong nhà trường diễn ra thường xuyên, sôi nổi. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các tấm gương điển hình đã kịp thời được phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng đã góp phần nâng cao tính tuyên truyền, giáo dục.
- Công tác thẩm định hồ sơ luôn được quan tâm, phân tích một cách chi tiết, trung thực, khách quan, dân chủ, có nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn. Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo thời gian giải quyết đúng quy định, đã kịp thời động viên những tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.  Kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng của đơn vị đảm bảo đúng quy chế theo quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND huyện Thạch Hà về việc ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng Thi đua –Khen thưởng và quy chế Thi đua – Khen thưởng của nhà trường.
- Công tác lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng luôn thực hiện tốt.
4. Việc trích lập và quản lý Quỹ Thi đua khen thưởng của đơn vị
a. Tổng số tiền trích cho quỹ thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 và kế hoạch phân bổ năm học 2016 - 2017
Năm học 2015-2016, nhà trường đã trích cho quỹ thi đua khen thưởng 18.330.000đ; Năm học 2016-2017  xây dựng kế hoạch 22.500.000đ.
5. Tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng
         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng cũng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại đó là:
         Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước vẫn còn hạn chế về nhiều mặt trong đó cơ bản là do kinh nghiệm, năng lực tổ chức của cán bộ quản lý, kinh phí tổ chức, ý thức tham gia của một bộ phận cán bộ giáo viên còn nhiều yếu kém.
         Việc chăm lo đời sống cho ĐVCĐ cả về vật chất lẫn tinh thần đã có nhiều cố gắng nhưng cũng có lúc còn chưa được kịp thời, chưa thật chu đáo.    
         Một số ít ĐVCĐ chưa thực sự cố gắng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, sáng tạo của chuyên môn. chưa thật quyết tâm, còn ngại khó, còn đổ lỗi cho các điều kiện khách quan, thiếu sức phấn đấu. Chưa đầu tư thích đáng về thời gian, công sức cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các cấp.
         Việc triển khai, tổng kết động viên các cá nhân đạt nhiều thành tích đôi khi chưa kịp thời, gương điển hình chưa được nhân rộng…
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1.     Thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác khen thưởng
         a) Thực hiện các quy trình trong xét khen thưởng.
         Cuối kỳ, cuối năm học nhà trường có hướng dẫn các tổ tổng kết và bình xét khen thưởng sau đó mới tiến hành họp hội đồng thi đua, khen thưởng toàn trường.
         Quy trình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, công bằng, dân chủ, đúng thành tích, đúng trình tự, quy trình theo quy định, cụ thể: Việc tổ chức xét duyệt và đề nghị khen thưởng được thực hiện theo đúng trình tự từ tổ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường, sau đó trình Hiệu trưởng khen thuộc thẩm quyền. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường xem xét, cho ý kiến trước khi trình cấp trên khen thưởng.
         b) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ trong xét khen thưởng theo quy định.
         Thực hiện đúng thủ tục, hồ sơ trong xét khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
         c) Thực trạng công tác khen thưởng tại đơn vị.
         Việc tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện chưa hiệu quả.
         2. Kết quả khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị năm 2016 và đến thời điểm kiểm tra.
         a) Các hình thức khen thưởng trong năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017:
         Khen thưởng theo đợt, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.
         b) Phân tích số liệu theo các nội dung sau:
         - Khen thưởng cuối năm cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao (HĐTĐKT bình xét)
         - Khen thưởng đột xuất: 17 học sinh đạt giải trong kì HKPĐ cấp cụm; Thư khen cho 67 học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì I năm học 2016-2017.
         c) Tỷ lệ khen thưởng giữa lãnh đạo, quản lý và người trực tiếp lao động:
         Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chú trọng khen thưởng cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy không giữ chức vụ quản lý; thông qua các phong trào thi đua chuyên đề để hướng việc khen thưởng tới đối tượng là giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên hành chính. Trong năm 2016 có 16 giáo viên, nhân viên không giữ chức vụ qản lý được nhà trường khen thưởng và các cấp khen thưởng, chiếm tỷ lệ 91,2% trong tổng số 20 cán bộ giáo viên, nhân viên được khen thưởng.
         3. Khen thưởng đối với các cá nhân trực tiếp giảng dạy và công tác.
         Chú trọng khen thưởng cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy không giữ chức vụ quản lý; thông qua các phong trào thi đua chuyên đề để hướng việc khen thưởng tới đối tượng là giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên hành chính.
         4. Tồn tại, hạn chế trong công tác khen thưởng.
         Việc tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện chưa hiệu quả.
         Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên không quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng nên không có ý chí tiến thủ, phấn đấu, nhận thức còn hạn chế.
         Ngân sách dành cho công tác khen thưởng còn hạn chế, chưa xứng đáng với sự cống hiến và thành tích đạt được của cá nhân, tập thể. Khen thưởng đang mang tính động viên tinh thần là chính.
         IV. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG. (Không có)
         V. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
         1. Đánh giá chung.
         a) Ưu điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
         Năm 2016 và đầu năm 2017 công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên rõ rệt. Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã đem lại hiệu quả nhất định.
         Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu; các phong trào thi đua đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên và nhân viên; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường.
         b) Khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
         Chưa nhân rộng được nhiều các tấm gương mang tính giáo dục cao để tạo sự lan tỏa, nhân rộng trong nhà trường và xã hội.
         Công tác kiểm tra, giám sát của một số ủy viên trong Hội đồng Thi đua, Khen thưởng chưa được thường xuyên.
         2. Kiến nghị, đề xuất.
         Nhà trường xin được kiến nghị với HĐ TĐKT của ngành, huyện xem xét nới rộng tiêu chí, tăng số lượng để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở để động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động tốt hơn.
Cần phân bổ giáo viên đủ về số lượng cho các nhà trường tránh tình trạng như hiện nạy nhiều nhà trường đang phải sử dụng giáo viên hợp đồng 9 tháng nên công tác thi đua khen thưởng dành cho những đối tượng này không được thường xuyên dẫn đến thiệt thòi quyền lợi cho họ.
 
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ (Bc);
- HĐTĐ-KT huyện;
- Lưu: HĐTĐ-KT, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Trọng Tú
 
 

Tác giả bài viết: Trần Trọng Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây